Impreαθροίζω

Πληροφορίες σύμφωνα με το §5 TMG

RelaxoPet GmbH
Stesse 11
59872 Meschede
Γερμανία

info@relaxopet.com

Τηλ .: + 49 2903 / 976 9573

Φαξ: + 49 2903 / 976 845

Νομικές Πληροφορίες

Διαχείριση: Frank Bendix

εγγραφή είσοδος

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

Εγγραφή δικαστηρίου: Arnsberg

Αριθμός εγγραφής: HRB B10919

Αναγνωριστικό φόρου πωλήσεων DE 296709620

ΑΗΗΕ αριθ. DE 80664985

Προσδιορισμός του φόρου πωλήσεων σύμφωνα με το νόμο περί φόρου επί των πωλήσεων §27a

Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικά υπεύθυνος: Frank Bendix

πηγές εικόνα

Δικαιώματα εικόνας και πιστώσεις εικόνας

Haftungsausschluss
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία ευθύνη ή εγγύηση ότι όλες οι πληροφορίες είναι ανά πάσα στιγμή πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν, να αφαιρεθούν ή να συμπληρωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαχωρίζουμε ρητά τον εαυτό μας από το περιεχόμενο και την εμφάνιση όλων των εξωτερικά αναφερόμενων συνδέσμων. Αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του συντάκτη και δεν αποτελούν το αντικείμενο αυτής της ιστοσελίδας.

την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων
Η διάταξη, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του ιστότοπου RelaxoPet προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή ή χρήση του ιστότοπου ή τμημάτων του ιστότοπου, ιδίως κειμένων, τμημάτων κειμένου, εικόνων και γραφικών, απαιτεί τη ρητή άδεια της RelaxoPet GmbH.

Εικόνα πιστώσεις της ιστοσελίδας

Οι πηγές εικόνας υπόκεινται στο RelaxoPet και στο Fotolia.com ή στους φωτογράφους τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους και την άδεια.

Αυτό ισχύει και για μη εξουσιοδοτημένες ανατυπώσεις των υλικών της εικόνας

πνευματικά δικαιώματα

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, το βίντεο, ο ήχος, τα κινούμενα σχέδια και άλλο περιεχόμενο προστατεύονται από την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων του RelaxyPet ©.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η επεξεργασία ή άλλη χρήση τέτοιων γραφικών, εικόνων και κειμένων κ.λπ. σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του RelaxoPet ©.

όροι

Επίλυση διαφορών ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας βρίσκεται παραπάνω στην προκήρυξη του ιστότοπου.

Σε διαδικασία επίλυσης του ψηφίσματος ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.

Ευθύνη για τα Περιεχόμενα
Ως πάροχοι υπηρεσιών, ευθυνόμαστε για το δικό τους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με το Κεφ. 7, παράγραφος 1 Νόμος της Γερμανικής Τηλεϊατρικής (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. Το 8 και το 10 German Telemedia Act (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μονίμως τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή για την παρεμπόδιση της χρήσης των πληροφοριών παραμένουν αναμφισβήτητες. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης για μια συγκεκριμένη παραβίαση του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως τη στιγμή που θα τα γνωρίσουμε.

Ευθύνη για συνδέσμους
Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επίδραση στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντοτε υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για ενδεχόμενες παραβιάσεις του νόμου κατά τον χρόνο δημιουργίας του συνδέσμου. Τα παράνομα περιεχόμενα δεν ανιχνεύθηκαν τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοτόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομες συνδέσεις θα καταργηθούν αμέσως τη στιγμή που θα τους γνωρίσουμε.

Copyright
Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή καθώς και η χρήση οποιουδήποτε είδους εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί γραπτή άδεια του δημιουργού ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστότοπων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού απαγορεύεται.

Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραμένουν σεβαστοί, εφόσον τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων δεν προέρχονται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο υποδεικνύονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε μας. Αυτά τα περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.